Biuletyn Informacji Publicznej Przedmiot działalności i kompetencje OIRP - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie
Ostatnia aktualizacja strony: 19.10.2020, 16:40

Przedmiot działalności i kompetencje OIRP

Czwartek, 26 lipca 2007

Przedmiot działalności i kompetencje OIRP

Zadania samorządu

 • udział w zapewnianiu warunków do wykonywania ustawowych zadań radców prawnych;
 • reprezentowanie radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz ochrona ich interesów zawodowych;
 • współdziałanie w kształtowaniu i stosowaniu prawa;
 • przygotowywanie aplikantów radcowskich do należytego wykonywania zawodu radcy prawnego oraz doskonalenie zawodowe radców prawnych;
 • nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez radców prawnych i aplikantów radcowskich;
 • prowadzenie badań w zakresie funkcjonowania pomocy prawnej.

 

Zadania OIRP

 • reprezentowanie interesów zawodowych członków okręgowej izby radców prawnych;
 • doskonalenie zawodowe radców prawnych;
 • nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez radców i aplikantów radcowskich;
 • występowanie do organów rejestrowych lub ewidencyjnych z wnioskiem o wszczęcie postępowania o wykreślenie z rejestru lub ewidencji podmiotu prowadzącego działalność w zakresie pomocy prawnej niezgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych.

 

Uprawnienia OIRP

 • podejmowanie uchwał w sprawie wpisu na listę radców prawnych, w sprawie odmowy wpisu na listę radców prawnych, zawieszenia wykonywania zawodu przez radcę prawnego, przeniesienia wpisu na listę lub skreślenia z listy radców prawnych prowadzonej przez OIRP w Krakowie;
 • prowadzenie aplikacji radcowskiej, przeprowadzanie postępowania konkursowego oraz egzaminu radcowskiego;
 • nadzór nad należytym oraz zgodnym z ustawą i zasadami etyki wykonywaniem zawodu przez radców prawnych i aplikantów radcowskich.

 

Wykonywanie zawodu radcy prawnego

Świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

 

Metadane

Data publikacji : 26.07.2007
Data modyfikacji : 21.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
dr Marcin Sala-Szczypiński, Danuta Rebeta
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Krewniak
Osoba modyfikująca informację:
Damian Nogieć
©1999-2020 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL